Jiné ovce

Než budu psát o novém narození, ještě chci zmínit svůj pohled na tzv. „jiné ovce“.

Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř. Jan 10:16

O jakých jiných ovcích se zde mluví? Otázka vždy znamená příležitost přijít s vysvětlením. Záleží na tom, kdo se příležitosti chopí. Možná se dočkáš vysvětlení, které objasní historické souvislosti, které Ti jako čtenáři napoprvé hned nejsou zjevné nebo to bude vysvětlení, které naopak z Tvé neznalosti bude těžit a propojí biblickou zprávu s učením náboženské skupiny. Svědkové Jehovovi odpovídají na otázku: „O jakých jiných ovcích zde Ježíš mluví?“ naukou o pozemské a nebeské třídě lidí. O jiných ovcích mluví jako o lidech, kteří nejsou znovuzrození, ale jsou pozemskou třídou – „velkým zástupem“ vycházejícím z velkého soužení v knize Zjevení.

Kazatelé mnoha křesťanských církví vidí v „jiných ovcích“ křesťany z pohanů. Mohou tak vidět sebe i členy svého uskupení jako naplnění Ježíšova hledání „jiných ovcí“, které musí přivést. K tomuto výkladu jsem dospěl i Já sám v době, kdy jsem opustil organizaci svědků Jehovových. Také jsem byl rád, že se v tom mohu vidět.

Nyní, po letech, po dalším kroku ke svobodě, toto pochopení opět zpřesňuji na základě lepšího pochopení písma a historických souvislostí. Nechci být ignorant, který použije jen to, co se mu hodí a zahodí biblická proroctví, která směřovala ke svému naplnění v osobě Ježíše Krista. „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit“ (Mat 5:17). Pojďme se podívat na to, co říkali proroci a jaké bylo očekávání.

Za dnů izraelského krále Jeroboáma II. a za judských králů Uziáše, Jótama a Achaza, tj. v polovině 8.století př.n.l., žil prorok Ozeáš. Působil zejména v Severním izraelském království, kde kázal proti odpadnutí od víry a proti upadlé morálce národa. Hrozil blížícím se soudem v podobě asyrského vpádu a zničení národa. Ozeáš si na znamení rozchodu Boha se Severním královstvím vzal prostitutku a měl s ní tři děti. Když se mu narodily, dostaly symbolická jména: syn Jizreel (pro Izrael osudová pláň), dcera Lórucháma („neomilostněná“) a opět syn Lóamí („ne-můj-lid“). Všechna tato jména vyjadřují zavržení Severního Izraele pro jeho nevěru a zkaženost.

Bůh je milosrdný a tak Ozeáš prorokoval rovněž obnovu: Přesto však synů Izraele bude jako mořského písku, který se nedá změřit ani spočítat. Tam, kde slyšeli: „Nejste můj lid,“ jim budou říkat: „Synové živého Boha.“ Synové Judy a synové Izraele se sjednotí pod jediným vůdcem a povstanou ze země. Ano, veliký bude den Jizreelel Říkejte svým bratrům: „Ami, Můj lid“ a svým sestrám: „Ruchama, Milovaná“. Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě právem a spravedlností, láskou a milosrdenstvím. (Oz. 2. kap)

Ve zkratce: Bůh říká, že se s Efraimem (Severním království) rozvádí a zavrhuje ho. Následně pak zase říká, že jednoho dne jej opět zavolá a celý dům Izraele bude zachráněn. 

Proroctví o rozchodu se naplnilo a Severní izraelské království bylo vypleněno Asyrskými vojsky. 10 kmenů bylo rozptýleno a na jejich místo byli novými vládci nastěhováni přesídlenci, které při čtení NZ známe jako samaritány.

Když se splnila jedna polovina (a splněním se potvrdilo, že Ozeáš byl skutečně Boží prorok), tak bylo židy očekáváno, že se splní i ta druhá polovina. Posluchači četli každou sobotu v synagoze vybrané části tóry. Očekávání spojená s příchodem Mesiáše měli naposlouchaná.

Když si s proroctvím Ozeáše spojím Ježíšova slova: „Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele.“ (Mat 15:24), pak to jako celek dává smysl. Najednou zde vidím ovčinec – existující judské království a jiné ztracené ovce Izraele, které je rovněž potřeba přivést. Mám za to, že ke správnému pochopení je třeba historický rámec respektovat. To jak Ježíšova slova chápali jeho posluchači v době, kdy byla vyřčena.

Jak už to s otázkami bývá, tak se zodpovězením jedné otázky vyskočí nejméně dvě další. Když tedy nejsem jiná ovce, tak co jsem? Jaká je moje naděje? Otázek je mnoho. Boží lásku si nemusíme vysloužit správným zodpovězením otázek. Bůh nás miloval dříve, než jsme si nějaké otázky vůbec položili.

Jan 3:16,17 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.

Za pozornost stojí i to, co zde napsáno není. Podle vyjádření o ovcích a Izraeli by tu mohlo být napsáno, Bůh tak miloval židovský národ …, ale to tu není napsáno. Bůh miluje nejen Izrael, ale celý svět, tedy i mě a tebe a zemřel i za mě a za Tebe. Pro zajímavost – slovo v řeckém textu přeložené jako „svět“ je slovo „kosmos“.

Aha! A proč jsi tady potom psal o jiných ovcích? Protože o nich už psali jiní a vytvořili nauky, které zasahují do životů lidí. Využívají neznalost a zavírají před lidmi dveře Božího království.

Sdílet

1 komentář u „Jiné ovce“

  1. „Boží lásku si nemusíme vysloužit správným zodpovězením otázek. Bůh nás miloval dříve, než jsme si nějaké otázky vůbec položili.“ Moc krásné a pravdivé. Děkuji

Napsat komentář